On the life Trên đươ ng đời tấp nập Nê u gă p đươ c ngươ i la m tim bạn rung đô ng khiê n bạn lo lă ng rồi lại khiến bạn bi nh an khiến bạn cười vang rồi cũng có lúc khiến bạn vật vã khiến bạn đớn đau biê n bạn trơ tha nh ngươ i chưa tư ng là thế Thì nhâ t đi nh ĐỪNG BUÔNG TAY Bởi vì họ chính là người mang đến cho bạn xúc cảm đáng giá nhất trên cõi đời này

On the life
Trên đường đời tấp nập…
Nếu gặp được người làm tim bạn rung động, khiến bạn lo lắng, rồi lại khiến bạn bình an, khiến bạn cười vang, rồi cũng có lúc khiến bạn vật vã, khiến bạn đớn đau, biến bạn trở thành người chưa từng là thế,
Thì nhất định…. ĐỪNG BUÔNG TAY!
Bởi vì, họ chính là người mang đến cho bạn xúc cảm đáng giá nhất trên cõi đời này!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *