Nếu muốn hại tớ, hãy dùng cái đầu

Nếu muốn hại tớ, hãy dùng cái đầu. Chứ mấy trò “mưu hèn kế bẩn” không tác dụng đâu.
Đừng buộc tớ phải dành thời gian cho những điều vô nghĩa!
Đây là lần thứ 4, cái gì cũng có giới hạn!

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *